מס הכנסה

מס הכנסה הוא מס ישיר המוטל על הכנסתו יש יחיד או תאגיד, חוקי המס מתירים לנכות מן ההכנסה את ההוצאות שהוצאו ליצירתה כך שלמעשה המס מוטל על הרווח, פרט לניכויים של הוצאות מותרות ישנם מצבים בהם ניתן לקזז הפסדים הנובעים משנים קודמות, וכן קיימים פטורים שניתן לממש. עבירות מס הכנסה נחלקות לשני סוגים עיקריים מבחינת רמת החומרה והענישה הפוטנציאלית, יובהר כי בכל מקרה אין להקל ראש בעבירות אלו בהיבט התוצאתי עבור אלו שהורשעו בהן.
יובהר כי בכל מקרה אין להקל ראש בעבירות אלו בהיבט התוצאתי עבור אלו שהורשעו בהן. לכן מומלץ למי שהסתבך להיעזר בשירותיו של עורך דין מומחה בנושא עבירות מס הכנסה.

עבירות בפקודת מס הכנסה

עבירות על פקודת מס הכנסה נחלקות לשתי קבוצות, עבירות טכניות ועבירות מהותיות, כמובן שיש משמעות להגדרת סוג העבירה בה אתם מואשמים, כמו כן, לסוג העבירה יש השפעה מהותית על תוצאת ההליך המשפטי נגדכם.

במקרה של עבירות טכניות, מדובר במקרים בהם עוסק / נישום פעל בניגוד להוראות הטכניות של פקודת מס הכנסה, כל זאת ללא כוונה פלילית או זדון בפעולותיו. עבירות טכניות מתייחסות להתנהלות שגויה ומהותן אינה העלמת מס. דוגמאות לעבירות טכניות הן: אי דיווח / איחור השנתי בדיווח למס הכנסה, איחור בהגשת הצהרת הון, ניהול פנקסי החשבונות באופן שאינו תואם את ההוראות / אי ניהול פנקסי חשבונות כלל, התנהלות שגויה בניכוי מס במקור, זאת ועוד.

עבירות מסוג זה נחשבות עבירות פליליות אולם מידת החומרה שלהן פחותה, פקודת מס הכנסה קובעת כי ניתן להשית על מבצע עבירה טכנית עונש של מאסר בפועל עד שנה, לנסיבות המקרה יש משקל רב בקביעת העונש, במידה והמחדלים הוסרו הנטייה תהיה שלא להשית עונש מאסר בפועל אלא קנס מנהלי ויתכן גם עונש מאסר על תנאי.

במקרה של עבירות מהותיות, מדובר במקרים בהם עוסק / נישום פעל מתוך כוונה פלילית להתחמק או להשתמט מתשלום המס אותו הוא חייב, דוגמאות לעבירות מהותיות הן: ניכוי חשבוניות מס פיקטיביות, הסתרה / השמדה של מידע או פנקסים, הגדלת הוצאות מלאכותית, העלמת הכנסות, סיוע לאחר לבצע העלמת מס, זאת ועוד.

עבירות מהותיות הינן חמורות והענישה בגינן עשויה להגיע בנסיבות רגילות כדי עונש מאסר בפועל של עד 5 שנים ובנסיבות חמורות עד 7 שנים, בדר"כ יוטל גם קנס כספי כבד על מבצע עבירה בעבירות מסוג.

יצוין כי במקרים מסויימים קיימת אפשרות לתשלום כופר כחלופה לכתב אישום פלילי על ידי הגשת בקשת כופר מנומקת היטב לרשות המיסים, במקרה בו הבקשה מתקבלת, יוטל קנס כספי כבד בגין אותן עבירות כחלופה לענישה פלילית ולביטול הרישום הפלילי.

בתחום מס הכנסה מלווה המשרד עוסקים ונישומים, יחידים וחברות בכל הקשור להתנהלות מול פקידי השומה ברחבי הארץ בנושאים הבאים:

  • סיווג הכנסה (הנכסה פירותית / הכנסה הונית).
  • ייעוץ וליווי משפטי בהליכי שומה וביקורת, השגה וכן בערעור לביהמ"ש.
  • ייעוץ וליווי משפטי בעניין היבטי ניכויים.
  • ייעוץ וליווי משפטי בעניין פריסת חובות ותשלומים.

ייעוץ משפטי מקצועי בשלבים המוקדמים של ההליך עשוי בהכרח לשנות את התמונה, בין אם העוסק / הנישום הוזמן לביקורת חשבונות ובין אם נפתחה כנגדו חקירה או חלילה שכבר הוגש כנגדו כתב אישום, יש משמעות רבה לסיווג העבירות המיוחסות בדגש על רכיב הכוונה שבהיעדרה כאמור העבירות והעונשים האפשריים עשויים להיות קלים יותר.