מע"מ

מע"מ הוא מס עקיף המתווסף כמעט על כל עסקה, זהו מס המוטל על הערך המוסף בעסקה ומהווה אחד מחוקי המס המרכזיים במדינת ישראל, בהיותו מס מרכזי כל כך המאפשר לעוסקים לערוך שומה עצמית ולקזז מן המס אותו הם חייבים את המס אותו שילמו ולהעביר היתרה או לקבל החזר מס מרשות המיסים, מצב זה מאפשר ביצוע של עבירות מע"מ ואכן עבירות על חוק המע"מ נפוצות יחסית. עבירות מס ערך מוסף נחלקות לשני סוגים עיקריים מבחינת רמת החומרה והענישה הפוטנציאלית, יובהר כי בכל מקרה אין להקל ראש בעבירות אלו בהיבט התוצאתי עבור אלו שהורשעו בהן.
יובהר כי בכל מקרה אין להקל ראש בעבירות אלו בהיבט התוצאתי עבור אלו שהורשעו בהן. לכן מומלץ למי שהסתבך להיעזר בשירותיו של עורך דין מומחה בנושא עבירות מע"מ.

עבירות בחוק מס ערך מוסף

עבירות על חוק מע"מ נחלקות לשתי קבוצות, עבירות טכניות ועבירות מהותיות, כמובן שיש משמעות להגדרת סוג העבירה בה אתם מואשמים, כמו כן לסוג העבירה יש השפעה מהותית על תוצאת ההליך המשפטי נגדכם.

במקרה של עבירות טכניות, מדובר במקרים בהם עוסק / נישום פעל בניגוד להוראות הטכניות של חוק מס ערך מוסף, כל זאת ללא כוונה פלילית או זדון בפעולותיו. עבירות טכניות מתייחסות להתנהלות שגויה ומהותן אינה העלמת מס. דוגמאות לעבירות טכניות הן: אי דיווח / איחור בדיווח למע"מ, ניהול פנקסי החשבונות באופן שאינו תואם את ההוראות / אי ניהול פנקסי חשבונות כלל, זאת ועוד.

עבירות מסוג זה נחשבות עבירות פליליות אולם מידת החומרה שלהן פחותה, חוק מס ערך מוסף קובע כי ניתן להשית על מבצע עבירה טכנית עונש של מאסר בפועל עד שנה, לנסיבות המקרה יש משקל רב בקביעת העונש, במידה והמחדלים הוסרו הנטייה תהיה שלא להשית עונש מאסר בפועל אלא קנס ויתכן גם עונש מאסר על תנאי.

במקרה של עבירות מהותיות, מדובר במקרים בהם עוסק / נישום פעל מתוך כוונה פלילית להתחמק או להשתמט מתשלום המס אותו הוא חייב, דוגמאות לעבירות מהותיות הן: קיזוז / הפצה של חשבוניות מס פיקטיביות, הסתרה / השמדה של מידע או פנקסים, ניכוי תשומות ללא תיעוד חשבונאי, דרישת תשומות פרטיות לצורך הקטנת תשלום המע"מ.

עבירות מהותיות הינן חמורות והענישה בגינן עשויה להגיע בנסיבות רגילות כדי עונש מאסר בפועל של עד 5 שנים ובנסיבות חמורות עד 7 שנים, בדר"כ יוטל גם קנס כספי כבד על מבצע עבירה בעבירות מסוג.

בתחום המע"מ מלווה המשרד עוסקים ונישומים, מוסדות כספיים, יזמים בתחום המקרקעין, חברות זרות וישראליות, הן בשלבים המוקדמים של תכנון ובניית העסקאות והן בסוגיות מע"מ הנוגעות למהות דרישת תשלומים לרבות היבטי מיסוי של מלכ"רים ומוסדות כספיים.

  • סיווג עסקאות כעסקה חייבת או לאו, דיווח על עסקאות ניכוי תשומות במע"מ.
  •  ייעוץ וליווי משפטי בהליכי שומה וביקורת, השגה וכן בערעור לביהמ"ש.
  •  ייעוץ וליווי משפטי בעניין היבטי חבות מע"מ בעסקאות נדל"ן.
  •  ייעוץ וליווי משפטי בעניין היבטי חבות מע"מ המוטל על יבוא שירותים ונכסים בלתי מוחשיים.
  •  ייעוץ וליווי משפטי למוסדות כספיים ומלכ"רים.

ייעוץ משפטי מקצועי בשלבים המוקדמים של ההליך עשוי בהכרח לשנות את התמונה, בין אם העוסק / הנישום הוזמן לביקורת חשבונות ובין אם נפתחה כנגדו חקירה או חלילה שכבר הוגש כנגדו כתב אישום, יש משמעות רבה לסיווג העבירות המיוחסות בדגש על רכיב הכוונה שבהיעדרה כאמור העבירות והעונשים האפשריים עשויים להיות קלים יותר.